DRET DE DESISTIMENT

A l’atenció de:

Nom: BERNAT VALLESPÍ VIDAL
NIF: 47857153H
Adreça: C/ De les Eres, 40 – 43782 VILALBA DELS ARCS (Tarragona) Població: VILALBA DELS ARCS
Telèfon: 977438050
Correu electrònic: vallespividal@gmail.com

Dades del bé/prestació a desistir:

Núm. contracte/comanda/factura: Data contracte/comanda/factura: Data de recepció del producte/servei: Descripció del producte/servei:

Dades del consumidor/usuari:

Nom:
Domicili:
Població:
* Telèfon:
* E-mail:
(* dades no obligatòries)

Dret de desistiment:

Podeu exercir el dret de desistiment dins el període de 14 dies que estableix la llei a partir de l’endemà de la data d’un contracte de serveis o del dia de la recepció d’un producte.

De conformitat amb l’article 71 de la Llei 3/2014, de 28 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, els comunico que desisteixo del contracte de venda del bé/prestació descrit anteriorment dins el termini establert, per la qual cosa agrairia que us poséssiu en contacte amb mi mitjançant les dades de contacte facilitades, per notificar-me que s’ha procedit a aquesta sol·licitud.

Data de la sol·licitud:
Signatura del consumidor/usuari: